Hiệu ứng ảnh da hổ

Tạo hiệu ứng ảnh da hổ đặc sắc với ảnh của bạn

Chọn ảnh chân dung (nhưng đừng gần mặt ) chọn vùng và click tạo ảnh